top of page

על עמיחי

עמותת עמיחי נוסדה בשנת 1994 בהוד השרון, ביוזמת הורים לילדים עם מוגבלות שכלית- התפתחותית. הרעיון היה לקדם פעילויות העשרה ופנאי לילדים וליזום רצף פתרונות  ארוכי טווח לרווחת האוכלוסייה בעלת נכויות התפתחותיות שונות המתגוררת באזור השרון. שמה של עמותת עמיחי מנציח את עמיחי שולזינגר ז"ל שנפל במלחמת השחרור. 

 

כיום, למעלה מ-20 שנה לאחר הקמתה, מפעילה עמותת עמיחי רצף שירותים בקהילה לטווח גילאים רחב (מילדות ועד זקנה) ולרמות תפקוד שונות כולל נכויות מוטוריות ורגשיות מורכבות באזור השרון והמרכז. מסגרות עמיחי נותנות מענה בכל תחומי החיים; פנאי, דיור ותעסוקה, בתוך הקהילה.

עמותת עמיחי הינה מלכ"ר בעל אישור מוסד ציבורי ועובדת בשיתוף עם רשויות מקומיות, משרד הרווחה, ביטוח לאומי וקרנות שונות.

 

עמותת עמיחי דוגלת בעקרון השילוב של השונה בתוך החברה והקהילה, מתוך אמונה כי לכל אדם הזכות לחיות בכבוד ולהיות חבר מלא ושווה זכויות בקהילה.

ילדי ובוגרי עמיחי הינם חלק בלתי נפרד מהקהילה הסובבת אותם, והם צורכים שירותים מתוך הקהילה כמו כל תושב אחר בעיר. 

 

עמותת עמיחי מתכננת את אופי שירותיה בהתאם לצרכים העולים מן השטח. המסגרות נפתחות עפ"י מיפוי צרכים של המשפחות מתוך מטרה לספק מענה לכל ילד או בוגר בעל צרכים מיוחדים בשיתוף עם האגפים השונים במשרד הרווחה (מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, שיקום).  העמותה מפעילה את המסגרות בכל ימות השנה , גם בתקופות בהן כל מסגרות החינוך והרווחה סגורות, למעט בימי חג ומועד עיקריים.

מקורות המימון של עמותת עמיחי מבוססים על תמיכה ממוסדות ממשלתיים כמו משרד הרווחה,  תרומות מאנשים פרטיים וארגונים פילנתרופיים שונים וכן מסתייעת העמותה בתמיכה של קרנות ציבוריות העוסקות בתחום המש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) כגון קרן של"ם והקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח לאומי. כמו כן מקבלת עמותת עמיחי וכן תמיכה ממפעלים וחברות.

אודות העמותה

עמיחי דוגלת בזכותו של כל אדם לחיות בכבוד, ללא תלות במוגבלותו.

העמותה מובילה לשינוי עמדות בחברה, לקבלה והכלה של אנשים עם מוגבלויות, מתוך אמונה כי חוסנה של חברה נמדד ביכולה לחיות בשיוויון עם השוני.

עמיחי מפתחת ומממשת רצף שירותים משולבים בקהילה, לאנשים עם מוגבלות שכלית- התפתחותית, לאורך כל מסלול חייהם, מינקות ועד זקנה.

חזון 

העמותה מתווכחת בין אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית לבין הקהילה בה הם חיים

העמותה מחויבת לפיתוח וטיפוח מקצועי של הצוות, תוך חיבור ושיתוף בין המסגרות השונות.

שירותי העמותה ופעילויותיה עונים על צרכי קבלת השירות, כפי שהוגדרו ע״י הצוות המקצועי

עובדי העמותה מחוברים לחזון וערכי העמותה

מיצוב ובידול העמותה, תוך הגברת המודעות למכלות השירותים והפעילויות

מטרות

הבניית תקשורת רצופה, בגבולות מוגדרים, שקופה ודו סטרית בין המשפחות לעמותה.

bottom of page