top of page

שילוב בקהילה

הפעילות הקהילתית בעמותת עמיחי היא מרכיב חשוב ומרכזי בעשייתה.

פעילות זו מבטאת את חזון עמותת עמיחי, הרואה חשיבות עליונה בשילוב של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה.

עמיחי משמה דגש על שני ממדים המשפיעים על תהליך השילוב: האחד: פעילות המתמקדת בהקניית הכלים הדרושים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית החיוניים לתהליך השילוב.

בנוסף, העמותה פועלת בקרב הקהילה באופן רציף כדי לשנות את העמדות הקיימות כלפי אוכלוסייה זו.

עמיחי פועלת כחלק אינהרנטי מהקהילה שבתוכה היא חיה ומונחית על פי העיקרון של "עם הקהילה ולמען הקהילה".

פעילות העמותה מגוונת, והיא מוכרת, מוערכת ושזורה במארג החברתי הקיים באזור השרון והמרכז.

 

אנחנו מקיימים רשת ענפה של קשרים עם ארגונים חברתיים שונים, עם חלקם אנו מקיימים פרויקטים משותפים, וחלקם מסייעים לעמותה בפעילותה. אחרים נעזרים בידע ובפעילות הקיימת של העמותה.

בין הארגונים: תנועות נוער, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים ועובדים מהמגזר העסקי מהמובילים בארץ.

אנחנו מאמינים שלכל אדם יש את היכולת לתת מעצמו ולתרום לקהילה. מתוך ראייה זו מקיימת עמיחי פעילות למען הקהילה, המוכיחה פעם אחר פעם כי גם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית יכולים לסייע באופן פעיל לקידום הקהילה. 

 

bottom of page