top of page
אודות העמותה

עמותת עמיחי נוסדה בשנת 1994 בהוד השרון, ביוזמת הורים לילדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית. הרעיון היה לקדם פעילויות העשרה ופנאי, וליזום רצף פתרונות ארוכי-טווח לרווחת בעלי ובעלות נכויות התפתחותיות שונות המתגוררים באזור השרון.

שמה של עמותת עמיחי מנציח את עמיחי שולזינגר ז"ל שנפל במלחמת השחרור. 

 

כיום, כמעט כשלושה עשורים לאחר הקמתה, מפעילה עמיחי רצף שירותים בקהילה באזור השרון והמרכז, המיועדים לטווח גילאים רחב (מינקות ועד זקנה) ולרמות תפקוד שונות, כולל נכויות מוטוריות ורגשיות מורכבות. מסגרות עמיחי נותנות מענה בכל תחומי החיים; פנאי, דיור ותעסוקה, בתוך הקהילה.

עמותת עמיחי הינה מלכ"ר בעל אישור מוסד ציבורי ועובדת בשיתוף עם רשויות מקומיות, משרד הרווחה, ביטוח לאומי וקרנות שונות.

עמותת עמיחי מתכננת את שירותיה בהתאם לצרכים העולים מן השטח. המסגרות נפתחות על פי מיפוי צרכים של המשפחות, מתוך מטרה לספק מענה לכל ילד או בוגר בעל צרכים מיוחדים, בשיתוף עם האגפים השונים במשרד הרווחה (מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, שיקום).  העמותה מפעילה את המסגרות בכל ימות השנה, גם בתקופות בהן כל מסגרות החינוך והרווחה סגורות, למעט בימי חג ומועד עיקריים.

מקורות המימון של עמותת עמיחי מבוססים על תמיכה ממוסדות ממשלתיים כמו משרד הרווחה,  תרומות מאנשים פרטיים וארגונים פילנתרופיים שונים. העמותה מסתייעת גם בתמיכה של קרנות ציבוריות העוסקות בתחום המש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) כגון קרן של"ם והקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח לאומי. בנוסף, העמותה מקבלת תמיכה ממפעלים וחברות.

אודות העמותה

חזון
מטרות

חברה בה קיים רצף שירותים ומגוון אפשרויות שיבטיחו לאדם עם מוגבלות שכלית - התפתחותית מסגרת לחיים, בהתאם לעקרונות העמותה, החל מינקות ועד לזקנה.

חזון 

פיתוח ומתן רצף שירותים בקהילה לילדים, נוער ובוגרים עם מוגבלות שכלית - התפתחותית ומשפחותיהם.

 

שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית - התפתחותית וקידום היכולות והכישורים האישיים שלהם.

 

קידום והטמעת עקרונות וערכי השילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית - התפתחותית.

 

שינוי תפיסות ועמדות הציבור הרחב ביחס לאנשים עם מוגבלות שכלית - התפתחותית.

 

פיתוח וקיום קשרי עבודה עם רשויות, ארגונים וגופים אחרים לצורך קידום מטרותיה של העמותה.

מטרות

בעמיחי מאמינים כי כל אדם זכאי לחיות את חייו בדרך שתאפשר לו מימוש מלא של רצונותיו וצרכיו, בהתאם ליכולתו ולכישוריו ובתנאים השווים ככל שניתן למקובל בקהילה, כולל:

 

חיים של כבוד והגשמה עצמית.

 

חברות מלאה ושוות זכויות בחברה, בכל תחומי החיים.

 

השתייכות לקהילה הרחבה, ללא תלות במוגבלויות.

 

הזדמנות למיצוי מירב העצמאות האפשרית בחיי היום יום.

 

קיום אורח חיים נורמטיבי ככל האפשר לזה של כלל האוכלוסייה.

 

השתלבות במסגרות המשרתות את הקהילה הרחבה.

 

קידום ערכי השילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית - התפתחותית ושינוי תפיסות הציבור לקבלת השונה, ברוח עמיחי של "לחיות בשוויון עם השוני".

עקרונות יסוד

עקרונות יסוד
bottom of page