top of page
  • תמונת הסופר/תo59769

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - הנתונים שחייבים להכירעל פי נתוני משרד הרווחה בישראל חיים כ- 35,000 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המהווים 0.41% מהאוכלוסיה הכללית או 4.1 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית על כל אלף תושבים. ההתפלגות המגדרית של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שונה מההתפלגות באוכלוסיה הכללית בעוד שאחוז הגברים עומד על 57% ואחוז הנשים על 43%, בקרב האוכלוסיה הכללית שיעורם עומד על 49% ו-51% בהתאמה. גם התפלגות הגילאים שונה מאד ומשקפת את תוחלת החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: בעוד ששיעור בני העשרים עד ארבעים וארבע עומד על 45% מקרב אוכלוסיה זו, שיעורם של בני השישים וחמש ומעלה עומד על 5% בלבד. כמוכן שיעורם של בני האפס עד תשע עשרה עומד על 26% ושל בני הארבעים וחמש עד שישים וארבע עומד על 24%

התפלגות גילאים של אנשים אנשים עם מוגבלות התפתחותית

238 צפיות0 תגובות
bottom of page